Viața duhovnicească este viață cugetătoare și în­țe­le­gătoare

65

Viața duhovnicească este viață cugetătoare și în­țe­le­gătoare. Așadar, se cade a ne îndrepta grija către ceea ce mi­șună în noi, a ne ruga zi și noapte Domnului să ne iz­bă­veas­că de tot răul, să ne curețe și să ne dea putere să alun­găm ispita duhurilor viclene. Dacă primim ispita, am și în­cu­viințat-o – și de îndată începe lupta. Alungăm o ispită, iar dra­cii ne încearcă cu o a doua, a treia, a patra… Și nu avem pa­ce, nu avem liniște. Atunci trebuie să ne întoarcem cu min­tea și cu inima către Domnul: Doamne, iată, n’am tă­rie, nu m’am învățat din ti­ne­reți, învechitu-m’am în zile în­tru cele rele, îmbătrânit-a vi­cle­nia împreună cu mine, iar a­cum de multă osteneală am trebuință ca să o lepăd de la mi­ne și să o smulg din ră­dăcină. Dar Tu puternic și tare ești, în­vață-mă a fi nevinovat, simplu, blând și smerit. Răs­plă­teș­te-mă cu dum­ne­ze­ieș­ti­le Tale daruri, așa cum răsplătești pe în­g­erii și sfinții Tăi.

Sterețul Tadei de la Vitovnița, Cum îți sunt gânduriele, așa îți este și viața, București, edit. Predania, 2010, p. 127-128